การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร  10 เม.ย. 57  ณ สนามภายในอาคาร
ผอ.คป.ชุมพร     เวลา 15.00 น. ศาลากลาง จ.ชุมพร
         
นายกิติ  สุนทรเสถียร      
ฝวศ.คป.ชุมพร        
         
นายนพดล  มีวิเศษ      
ฝจน.คป.ชุมพร