การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ โครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐใน  ๑๑ พ.ค.๕๔ ณ เชิงสะพานข้ามทางรถ
ผอ.คป.ชุมพร   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์(จิบกาแฟแชร์ เวลา ๐๗.๐๐ น. ไฟ ตรงข้ามศูนย์ราชการ
นายนพดล มีวิเศษ (ฝวศ.คป) ความคิด)   จังหวัดชุมพร
นายกิติ  สุนทรเสถียร      
ฝสบ.คป.๑      
นายวณิชย์  ปรุงเรือน ร่วมงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร  ๑๑ พ.ค.๕๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๔ ม.๗
ฝสบ.คป.๓   รุ่นใหม่ปี ๒๕๕๔ เวลา๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม
        จ.ชุมพร