การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ติดต่อราชการ  12 ธ.ค. 51 โครงการชลประทานระนอง
ผอ.คป.ชุมพร