การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายนพดล    มีวิเศษ  ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอน  12 ม.ค. 54  สำนักงานลุ่มน้ำ
ผวศ.คป.ชุมพร   การดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้น เวลา 09.00 น. ต.ขุนกระทิง
นายพยุงศักดิ์    ภักษา ที่จังหวัดชุมพร    
รองประธานคณะกรรมการลุ่ม      
น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก