การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระ  15 ส.ค.55 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3
ผอ.คป.ชุมพร   ทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เวลา 09.00 น. ศาลากลางจังหวัดชุมพร
    ครั้งที่ 3 / 2555