การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล เดินทางไปติดต่อราชการ  15 ต.ค.51 โครงการชลประทานระนอง
ผอ.คป.ชุมพร       อ.เมือง   จ.ระนอง