การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ติดต่อราชการ  17-25 ก.พ.54 สำนักสำนักชลประทานที่15
ผอ.คป.ชุมพร       กรมสามเสนฯ กรุงเทพ