การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ นำทีมนักกีฬาและกองเชียร์ (กลุ่มสีส้ม)  18 ม.ค.54  สำนักชลประทานที่ 14
ผอ.คป.ชุมพร   เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาปีใหม่เพื่อสร้างเสริม  09.00-17.00 น.  
    สุขภาพพลานามัย    
       
         
นายนพดล  มีวิเศษ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือราษฎร์  18 ม.ค.54 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ฝวศ.คป.ชุมพร   ผู้ประสบอุทกภัย  09.30 น.