การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายกิติ  สุนทรเสถียร      
ฝจน.คป.ชุมพร   ต้อนรับคณะ พลเรือเอก ชุมพล 19 ก.ค.55 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
    ปัจจุสานนท์ องคมนตรี   อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
นายวณิชญ์  ปรุงเรือน      
ฝสบ.คป 3        
นายทรัพย์ทวี รสพฤกษ์      
บท.คป.ชุมพร   เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบติ 19-21 ก.ค.55 ห้องอบรม ชคบ.ชั้น 4
    การ เรื่อง การปฎิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง เวลา 08.30-16.30 น. อาคารอรุณ อินทรปาลิต
นางสาวปรวรรณ  นุ่มลืมคิด ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กรมชลประทานปากเกร็ด
         
นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมเชิง 19-21 ก.ค.55 ณ โรงแรมขนอม โกลเด้น
ผง.คป.ชุมพร   ปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม   บีช อ.ขนอม จ.นครศรีธร
    จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 ปี(พ.ศ.2557-    
  2560)