การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ติดต่อราชการ  20 ธ.ค. 51 กรมชลประทาน
ผอ.คป.ชุมพร       กรุงเทพฯ