การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและ  20 พ.ย. 51 ณ โรงแรม ที เค พาเลช
ผอ.คป.ชุมพร   ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 08.30-16.30 น.  จ.กรุงเทพฯ