การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายวณิชย์  ปรุงเรือน ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาขาภาคใต้  22 ก.พ.56 ห้องประชุม สนง.
ฝสบ.คป 3   ฝั่งตะวันออก เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลตลาดไชยา
         
   
 
       
นายวณิชย์  ปรุงเรือน โครงการสายใยรัก 22 ก.พ.56 ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
ฝสบ.คป 3     เวลา 10.00 น. เพียง อ.ละแม