การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายกิติ  สุนทรเสถียร ชี้แจงแนวเขต  24 ส.ค.55 รังวัดติดคลองชลประทาน
ฝจน.คป.ชุมพร      10.00 น.