การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายกิติ   สุนทรเสถียร  การเสริมสร้างวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา  24-26 ธ.ค. 57  ณ สชป.15 จ.นครศรีฯ
ฝวศ.คป.ชุมพร   รุ่นที่ 4