การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  26 ก.ย.51 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ผอ.คป.ชุมพร   โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  17.00 - 18.00 น.