การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายสมบุญ  ศิริคุณ งานด้านสารบรรณ  27-28 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14
        อาคารทีฟาการฝ่ายวิชา
        การ กรมสามเสน
นายกิติ  สุนทรเสถียร การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ รุ่นที่ 10 27-29 พ.ค.57 ณ กรมสามเสน
ฝวศ.คป.ชุมพร        
         
นายทรัพย์ทวี  รสพฤกษ์      
บท.คป.ชุมพร        
         
นางสุกัญยา  พงษ์พรหม      
บง.คป.ชุมพร