การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล เข้าร่วมประชุมสัมมนา "เรื่องหลักเกณฑ์  28 ม.ค. 52 ณ ห้องศรีวิชัย ซี-ดี โรงแรมวังใต้
ผอ.คป.ชุมพร การบริหารงานบุคคล" เวลา 09.30 น. จ.สุราษฎร์ธานี