การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสรุปผลผลิต  29 ส.ค.51 ณ ห้องพันธุม ชั้น 2
ผอ.คป.ชุมพร   กิจกรรมและกำหนดเกณฑ์การปันส่วนค่า   โรงแรม เคยูโฮม เกษตรศาสตร์
    ใช้จ่าย   กรุงเทพฯ