การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  ๓๐ พ.ค. ๕๔ ห้องประชุมเกาะเสม็ด
ผอ.คป.ชุมพร   เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลากลางจังหวัดชุมพร