การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายนพดล  มีวิเศษ ประชุมการบริหารสินทรัพย์  30 ส.ค.55 ห้องประชุม สชป.14
ฝวศ.คป.ชุมพร        
         
นางสุกัญยา  พงษ์พรม ประชุมการบริหารสินทรัพย์    
บง.คป.ชุมพร        
นายไพจิตร  ไพรภิมุข ประชุมการบริหารสินทรัพย์  30 ส.ค.55 ห้องประชุม สชป.14
พด.คป.ชุมพร        
       
นางสาวปรวรรณ  นุ่มลืมคิด ประชุมการบริหารสินทรัพย์    
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ