ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
  1. คำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ของกรมชลประทาน
  2. คำขอใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
  3. แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครชลประทาน
  4. แบบคำขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป.393)
  5. คำขออนุญาต (ทร.1)
 
  6. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน
  7. แบบสำรวจผลผลิตของข้าวต่อไร่ (จบ.1-26 และ จบ.1-27)
   
  8. แบบฟอร์มรายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ
   
  9. แบบฟอร์มสำรวจความต้องการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57
   

 

 

 

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร