แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564

 


วิสัยทัศน์

 

 

 

"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"


พันธกิจ

 

 

 

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ


ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

 

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin–based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)


ค่านิยม

 

 

 

 

WATER for all
Work Smart                   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability                 รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือร่วมประสาน
Expertise                       เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness               นำประโยชน์สู่ประชาชน


แผนยุทธศาสตร์

 

 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 5 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ มี 3 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 3 เป้าประสงค์
4. มิติการพัฒนาองค์กร มี 4 เป้าประสงค์ (ระดับปฏิบัติการ)
(เป้าประสงค์ที่ 2 คาบเกี่ยวมิติที่ 1 และ มิติที่ 2)

 


 

 

 

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร