ประวัติโครงการ

  • ปี พ.ศ. 2509 งานชลประทานในจังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานราษฎร์ส่วนพิษณุโลก มีหน้าที่ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือ และงบประมาณประจำปีของกองชลประทานราษฎร์มาดำเนินการ
  • ปี พ.ศ. 2515 กรมชลประทานได้มีคำสั่ง ที่ 101/2515 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2515 จัดแบ่งภาคและขอบเขตความรับผิดชอบของภาคเสียใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 8 ภาค กำหนดให้จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ในความรับผิดชอบ ของภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
  • ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานขึ้นใหม่ โดยให้มีกองในส่วนกลาง 22 กอง และมีสำนักงานชลประทานในส่วนภูมิภาค 12 แห่ง และกำหนดให้โครงการชลประทานกำแพงเพชร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  • ปี พ.ศ. 2527 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยให้มีกองในส่วนกลาง 25 กอง และมีสำนักงานชลประทานในส่วนภูมิภาค 12 สำนักงาน และโครงการชลประทานกำแพงเพชร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกตามเดิม
  • ปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 24 สำนัก 10 กอง ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 522 / 2543 ลงวันที่ 26 กันยายน 2543 เรื่องแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง และโครงการชลประทานกำแพงเพชร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  • ปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 25 สำนัก 6 กอง ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 490 / 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เรื่องแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของสำนักและกอง และโครงการชลประทานกำแพงเพชร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
  • ปี พ.ศ. 2557 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี 4 กอง 11 สำนัก 1 ศูนย์ และมีสำนักงานชลประทาน 17 สำนักงาน โดยกำหนดให้โครงการชลประทานกำแพงเพชรอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
  • ปี พ.ศ.2558 กรมชลประทานมีคำสั่ง ที่ 82/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 โดยโครงการชลประทาน (จังหวัด) แบ่งออกเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น)
  • ปัจจุบันโครงการชลประทานกำแพงเพชร มีที่ตั้งถาวรอยู่เลขที่ 17 ถนนสิริจิต ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 บนเนื้อที่ 7.77 ไร่ มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 1,222,261 ไร่

 

                               

 

 

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร