หน้าที่รับผิดชอบ

                    โครงการชลประทานกำแพงเพชร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                    1. วางแผน ควบคุม  ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

                    2. ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน

                    3. ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัด ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำการเกิดอุทกภัย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  และระบบส่งน้ำ   ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ  

                    4. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน  น้ำท่า  และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ

                    5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแบ่งออกเป็น 1 งาน  7  ฝ่าย

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร