คป.กพ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ประจำปี 2560

          วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลการผลิตทางการเกษตรในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิต ดำเนินการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ซึ่งเน้นเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 200 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
          ทั้งนี้โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมบรรยายและให้ความรู้ ในฐานความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และขอความร่วมมือให้เกษตรกรพักทำนาปรังต่อเนื่อง พร้อมแนะนำ การทำนาปี 2560


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร