คป.กพ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)

         วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลการผลิตทางการเกษตรในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิต ดำเนินการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ซึ่งเน้นเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 200 ราย ณ ศพก.เครือข่ายตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 
         ทั้งนี้โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมบรรยายและให้ความรู้ ในฐานความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และแนะนำ การทำนาปี 2560


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร