คป.กำแพงเพชร ติดตามงานขุดลอกคลองและงานดินลูกรังฯ

        วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายโชคชัย เสนาะเกียรติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประชุมเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างงานขุดลอกคลองและงานดินลูกรังของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านคลองเรือ คลองบ่อเพชร คลองตาเวียง พร้อมอาคารประกอบ ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามรูปแบบและเสร็จทันตามกำหนดเวลาของสัญญา


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร