พบปะ 3 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

       วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้         นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดเวทีพบปะ 3 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ในท้องที่อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 ราย
       ในการพบปะเยี่ยมเยียน ในครั้งนี้ได้มีการทำกิจกรรมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร ดังนี้
       1.การทบทวน และติดตามการทำบัญชีครัวเรือน
       2.สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
       3.บอกเล่าสถานการณ์น้ำภูมิอากาศเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในการทำการเกษตร
       4.แนวทางการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะช่วยเหลือความเป็นอยู่ของเกษตรกร
       5.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านชลประทาน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร