ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) บ้านมาบไผ่ หมู่ที่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี

        วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้เจ้าหน้าที่(โซนแมน)ที่รับผิดชอบในเขตโครงการฯ ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ณ บ้านมาบไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร


 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร