ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ร่วมลงพื้นที่จัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 "สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน" ต.ระหาน

        วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายนฤพนธ์  คล้ายมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่(โซนแมน)ที่รับผิดชอบในเขตโครงการฯ ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  จัดเวทีครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนในเรื่อง สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง/รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย/รู้ประชาธิปไตยไทยนิยม/รู้กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน รู้สถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และโรคพิษสุนัขบ้า/การป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ณ บ้านทุ่งสนุ่นใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร


 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร