การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

--------------------------------------

1. วัตถุประสงค์

 • กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
 • หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ
 • เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่

2. หลักคิดของการจัด Field Day

 • เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง

3. สิ่งที่ต้องคิดในการจัด Field Day

 • กำหนดประเด็นในการถ่ายทอดความรู้

          -  เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ของประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ (เกษตรกรดูแล้วได้อะไร)

          -  ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้

 • กำหนดสถานีเรียนรู้ (Station)

          -  สอดคล้องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้

          -  จำนวนสถานีเรียนรู้ ขึ้นกับประเด็นย่อยในการถ่ายทอดความรู้

 • กำหนดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ประจำสถานี

          -  นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ หรือเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

 • การจัดกระบวนการเรียนรู้

          -  การจัดการกลุ่มคนดู

          -  การหมุนเวียนให้ครบทุกสถานีเรียนรู้

4. กิจกรรมในการจัด Field Day

 • กิจกรรมหลัก

         -  สถานีเรียนรู้ ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการจัด Field Day โดยแต่ละสถานี จะต้องมีเนื้อหาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง

 • กิจกรรมรอง

          -  การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ

          -  นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง (เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ) เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้

 • กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน การจัดมุม
  น้ำดื่ม ฯลฯ
::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร