อัตรากำลัง

                                      

                               ปัจจุบันมีสมาชิก ดังนี้

 

                                  1. ข้าราชการ         จำนวน       15 คน

                                  2. พนักงานราชการ  จำนวน        5 คน

                                  3. ลูกจ้างประจำ      จำนวน      79 คน

 

                             งานภายใน  แบ่งออกเป็น

                                 1) งานบริหารทั่วไป

                                        → ด้านธุรการ

                                        → ด้านพัสดุ

                                        → ด้านการเงินโครงการ

                                 2) หน่วยเบิกจ่ายโครงการ

                                 3) ฝ่ายช่างกล

                                 4) ฝ่ายวิศวกรรม

                                 5) ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

                                 6) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  (วังบัว)

                                 7) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  (หนองวัวดำ)

                                 8) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  (วังยาง-หนองขวัญ)

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร