เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี โดยฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ได้ดำเนินการจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ
 
 
เป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
 
 
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี