เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลูกไม้ผลยืนต้น