เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ดำเนินการจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์
 
 
โดยให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมและให้บริการ พร้อมให้คำปรึกาาแก่เกษตรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
 
 
ณ วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี