เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
 
 
เป็นวาระพิเศษ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี