เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
ประจำปี 2558 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี