เมื่อวันที่ 24 กรกฎษคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนไม้ดอกไม้หอมไทย