เมื่อวันที่ 28 กรกฎษคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558