เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริหารน้ำ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพิ่มสร้างความสัมพันธ์โดยการให้เกษตรกรในพื้นที่มี ส่วนร่วมและให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกร