เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ไดชีแจ้งเรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งดทำการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำ