วันนีั เวลา 10.00 น. ผู้แทนกรมชลประทาน ผคป.กาญจนบุรี และวศ.คป.กาญจนบุรี พร้อมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลรวมถึงตอบข้อซักถาม
 
 
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ัำลำตะเพินตอนบนและระบบผันน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกรมชลประทานมีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
โดยการเพิ่มความจุเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ที่มีอยูทางตอนบนของอ่างฯ
 
 
เพื่อนำน้ำส่วนที่เก็บกักเพิ่มขึ้นส่งให้แก่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ซึ่งในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
 
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-14.30 น.ณ หอประชุมอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี