เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุขอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
 
 
นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 และนางสาวจันทรา จัตุกูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยรถระบบน้ำหยดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
 
ในการนี้นายณัฐธนนท์ ได้บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559