ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดดำเนินการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
 
โดยมีเจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องการบริหารน้ำการจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วม
และให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี