วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมกับโครงการชลประทานกาญจนบุรี ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์แก้ปัญหาภัยพิบัติภัยแล้ง โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 72 คัน
ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผอ.โครงการชลประทานกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายประศาสน์ สุขอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย