วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. นายสมชาย ฟักทอง นายกอบต.แก่งเสี้ยน และนายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกอบต.หนองกุ่ม พร้อมคณะเข้าพบ ผคป.กาญจนบุรี
 
เพื่อร้องขอให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภค-บริโภค
ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่โครงการฯ