ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร ผผง.ชป.13 ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2559 ที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี
 
โดยมีพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผคป.กาญจนบุรี และนายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผคส.13 ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายประศาสน์ สุขอินทร์ วศ.คป.กาญจนบุรี ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานปี 2559
และแผน MTEF ปี 2560 รวมทั้งงานศูนย์เรียนรู้และเกษตรแปลงใหญ่ หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงานก่อสร้างในสนาม