เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคภายในโรงเรียน โดยสถานการณ์ และปัญหาดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 และโครงการชลประทานกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว