ประวัติโครงการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 1. ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศพม่า ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย ระยะห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม ประมาณ 129 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 19,756.573 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,347,858 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศพม่า , จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า

2. การแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 887 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 95 แห่งประชากรทั้งสิ้น 792,294 คน (ปี 2544) เป็นชาย 401,457 คน (50.67%) เป็นหญิง 390,837 คน (49.33%) มีครัวเรือน 223,988 ครัวเรือน อัตราการเพิ่มของประชากรคิดเป็นร้อยละ 0.80 2. ลุ่มน้ำ และแม่น้ำสายสำคัญ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

2.1 ลุ่มน้ำแม่น้ำแม่กลอง มีแม่น้ำที่สำคัญดังนี้

แม่น้ำลำตะเพิน เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควใหญ่ มีแหล่งต้นน้ำมาจากอุทยานฯ ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผ่าน อ.หนองปรือ ผ่าน อ.บ่อพลอย ไหลไปบรรจบแม่น้ำแควใหญ่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแควใหญ่ เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่กลอง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย ในท้องที่ จ.ตาก ไหลลงมาทางทิศใต้ ผ่าน อ.สังขละบุรี ผ่านอ.ศรีสวัสดิ์ มาบรรจบกับแควน้อยที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำลำภาชี เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควน้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่าน จ.ราชบุรี ลงมาบรรจบกับแควน้อยที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแควน้อย เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่กลอง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านมาทางทิศใต้ ผ่าน อ.สังขละบุรี ผ่าน อ.ทองผาภูมิ ผ่าน อ.ไทรโยค มาบรรจบกับแควใหญ่ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกันที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผ่าน อ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ผ่าน จ.ราชบุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสงคราม

2.2 ลุ่มน้ำแม่น้ำท่าจีน มีเป็นลำห้วยสาขาขนาดเล็กๆอยู่ในพื้นที่ของ อ. เลาขวัญ อ.ห้วยกระเจา และ อ.พนมทวน ของแม่น้ำท่าจีนบางส่วนไหลลงแม่น้ำสุพรรณบุรี บางส่วนในเขตอ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา เป็นการส่งน้ำผ่านระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ไปลงแม่น้ำท่าจีนในจังหวัด นครปฐม