หน้าที่และความรับผิบชอบโครงการชลประทานกาญจนบุรี


            โครงการชลประทานกาญจนบุรี มีหน้าที่วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิบชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ดู้ควบคุม ให้คำแนะนำการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัมนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมที้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น)

แม่น้ำลำตะเพิน เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควใหญ่ มีแหล่งต้นน้ำมาจากอุทยานฯ ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผ่าน อ.หนองปรือ ผ่าน อ.บ่อพลอย ไหลไปบรรจบแม่น้ำแควใหญ่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแควใหญ่ เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่กลอง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย ในท้องที่ จ.ตาก ไหลลงมาทางทิศใต้ ผ่าน อ.สังขละบุรี ผ่านอ.ศรีสวัสดิ์ มาบรรจบกับแควน้อยที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำลำภาชี เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควน้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่าน จ.ราชบุรี ลงมาบรรจบกับแควน้อยที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแควน้อย เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่กลอง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านมาทางทิศใต้ ผ่าน อ.สังขละบุรี ผ่าน อ.ทองผาภูมิ ผ่าน อ.ไทรโยค มาบรรจบกับแควใหญ่ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกันที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผ่าน อ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ผ่าน จ.ราชบุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสงคราม

2.2 ลุ่มน้ำแม่น้ำท่าจีน มีเป็นลำห้วยสาขาขนาดเล็กๆอยู่ในพื้นที่ของ อ. เลาขวัญ อ.ห้วยกระเจา และ อ.พนมทวน ของแม่น้ำท่าจีนบางส่วนไหลลงแม่น้ำสุพรรณบุรี บางส่วนในเขตอ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา เป็นการส่งน้ำผ่านระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ไปลงแม่น้ำท่าจีนในจังหวัด นครปฐม